Regulamin serwisu

§ I. Postanowienia ogólne.

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady funkcjonowania Serwisu TwójManager.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki korzystania z treści i narzędzi udostępnianych poprzez Serwis.
 2. Serwis utworzony został w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej aplikacji internetowej Twój Manager – Usługi na czas”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2012 – działanie 8.1. POIG – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
 3. Serwis został stworzony w celu:
  • kojarzenia Zamawiających zainteresowanych zamówieniem danego Projektu z Wykonawcami – zawodowo trudniącymi się realizacją Zleceń w dziedzinach, w których są fachowcami,
  • zapewnienia bezpiecznej wymiany świadczeń pomiędzy stronami zawartych przy pomocy Serwisu transakcji, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa płatności Wykonawcom,
  • ułatwienia wymiany informacji i komunikacji pomiędzy Użytkownikami Serwisu: Zamawiającymi a Wykonawcami.
 4. Właścicielem serwisu jest firma Plasticman, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Grudziądzka 82/6 , 51 – 165 Wrocław. Właściciel w ramach usług określonych niniejszym Regulaminem działa jako Operator Serwisu.
 5. Prawa i obowiązki Zamawiających i Wykonawców związane z korzystaniem z Serwisu określają postanowienia Regulaminu oraz umów zawieranych między użytkownikami Serwisu. Użytkownicy nie mogą jednak ustalić tych praw sprzecznie z postanowieniami tego Regulaminu.
 6. Operator Serwisu nie przyjmuje innych Zamówień i dyspozycji niż przewidziane w niniejszym Regulaminie.

 

§ II. Definicje.

 1. Escrow – system zabezpieczenia środków na realizację Umowy pomiędzy Użytkownikami, polegający na wpłacie środków przez Użytkownika na rachunek powierniczy obsługiwany przez Operatora Serwisu. System ma na celu zagwarantować terminową zapłatę Wykonawcy, a Zamawiającego chronić przed ewentualną utratą środków pieniężnych w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z Umowy. Przy wpłacie środków na rachunek bankowy, są one odnotowane na Portfelu wpłacającego.
 2. Formularz rejestracyjny - elektroniczny formularz wypełniany przez Użytkownika podczas tworzenia Profilu, w celu określenia rodzaju konta, formy rozliczeń oraz uzupełnienia danych osobowych i dokumentów potwierdzających tożsamość.
 3. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych ustanawiany przez Użytkownika w celu zagwarantowania wyłączności dostępu do Konta oraz Profilu i znany jedynie temu Użytkownikowi.
 4. Konto - wyodrębniona część Serwisu, do którego dostęp posiada jedynie uprawniony Użytkownik po podaniu indywidualnego adresu e-mail oraz Hasła.
 5. Konto Bankowe Serwisu - rachunek bankowy należący do Operatora Serwisu, wykorzystywany wyłącznie do zapewnienia prawidłowego przepływu środków pieniężnych pomiędzy Zamawiającymi i Wykonawcami oraz ich rozliczania.
 6. Licencja - wybrany przez Zamawiającego typ umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe lub korzystania z wykonanej usługi wykazującej cechy utworu. W ramach Serwisu dostępne są do wyboru przez Zamawiających następujące typy licencji: podstawowa, rozszerzona i agencyjna.
 7. Licencja agencyjna - obejmuje przekazanie pełnych praw autorskich do Projektu, w tym prawo do obrotu, korzystania , modyfikacji, dalszej odsprzedaży wykonanej usługi w ramach Serwisu wykazującej cechy utworu.
 8. Licencja podstawowa - obejmuje prawo do korzystania z wykonanej usługi w ramach Serwisu wykazującej cechy utworu.
 9. Licencja rozszerzona - obejmuje prawo do korzystania , modyfikacji, wykonanej usługi w ramach Serwisu wykazującej cechy utworu.
 10. Nazwa Użytkownika - unikatowa, indywidualna nazwa (nick) przypisana przez Serwis, pod którą Użytkownik będzie występował wobec innych Użytkowników oraz osób trzecich korzystających z Serwisu.
 11. Oferta Wykonawcy – oferta wykonawcy przedstawiająca warunki, na jakich Wykonawca jest gotowy wykonać Projekt opisany w zamówieniu zamieszczonym w Serwisie , w szczególności część obejmująca cenę oraz termin wykonania usługi.
 12. Operator Serwisu - firma Plasticman prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Grudziądzka 82/6, 51–165 Wrocław, będący jednocześnie właścicielem Serwisu i podmiotem prowadzącym Serwis.
 13. Operator Serwisu – Właściciel Serwisu, będący jednocześnie podmiotem prowadzącym Serwis, oferując Zamawiającym i Wykonawcom możliwość ustalenia warunków Umowy na wykonanie zamówionego Projektu oraz jego rozliczania na podstawie zawartej pomiędzy nimi Umowy.
 14. Opłata - kwota pieniężna uiszczana na rzecz Operatora przez Użytkownika z tytułu korzystania z narzędzi Serwisu oraz usług oferowanych przez Serwis zgodnie z Tabelą opłat i prowizji (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 15. Portfolio – zbiór materiałów w formie elektronicznej dokumentujący zrealizowane przez Wykonawcę Projekty, które potwierdzają zadeklarowane przez Wykonawcę umiejętności.
 16. Portfel – wirtualny rachunek Użytkownika, na którym odnotowane są operacje finansowe związane z rozliczeniem działalności Użytkownika w ramach Serwisu. Środki wpływają na Portfel poprzez wpłatę Użytkownika bądź jako wynagrodzenie za zrealizowane Projekty. Portfel służy również do pokrywania zobowiązań wobec Serwisu oraz innych Użytkowników, a także do zlecenia dyspozycji wypłaty środków na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.
 17. Profil - Konto uzupełnione o dane rejestracyjne Użytkownika oraz Portfolio (w przypadku użytkownika o statusie Wykonawcy), którego dane zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatora Serwisu, w oparciu o dostarczone przez Użytkownika dokumenty.
 18. Projekt - przedmiot Zamówienia noszący znamiona utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do zrealizowania przez Wykonawcę.
 19. Prowizja - kwota pieniężna uiszczana na rzecz Operatora przez Użytkownika z tytułu usług oferowanych przez Serwis zgodnie z Tabelą opłat i prowizji (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 20. Postępowanie Ugodowe – negocjowanie i realizacja warunków Ugody zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 21. Punkt Sporny – tymczasowy brak porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnotowany przez system, powstały podczas realizacji Projektu w wyniku odrzucenia uwagi Zamawiającego, poprawki Wykonawcy i /lub nie dotrzymania innych warunków realizacji Projektu.
 22. Regulamin - niniejszy Regulamin dotyczący korzystania z usług Serwisu, który Użytkownik zatwierdza w momencie założenia Konta.
 23. Ugoda – porozumienie zawierane za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wypłatę lub zmianę wynagrodzenia oraz dodatkowe warunki do zawartej Umowy.
 24. Umowa – porozumienie zawierane za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie Zamówienia lub pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem.
 25. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadającą status Zamawiającego lub Wykonawcy oraz każda inna, korzystająca z zasobów informatycznych, usług lub dostępu do Serwisu.
 26. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która w wyniku procesu rejestracji zadeklarowała chęć realizacji Projektu i uzyskała pozytywną weryfikację i Profilu oraz Portfolio.
 27. Zamawiający / Zleceniodawca - użytkownk poszukujący Wykonawcy do realizacji Projektu,
 28. Zapytanie ofertowe - poszukiwania Wykonawcy przez Zamawiającego w formie ogłoszenia, złożonego w celu realizacji Projektu, zawierającego ogół warunków wykonania Projektu. W ramach Serwisu dostępne są następujące typy Zapytań ofertowych: Zapytanie publiczne i Zapytanie prywatne.
 29. Zapytanie publiczne - zapytanie skierowane do wszystkich Wykonawców zarejestrowanych w danej kategorii branżowej. Zapytanie publiczne może również zostać opublikowane poza Serwisem: na stronach partnerów Operatora, serwisach społecznościowych i innych.
 30. Zapytanie prywatne - zapytanie skierowane do konkretnego Wykonawcy, obwarowane klauzulą zachowania w tajemnicy przez Wykonawcę Projektu.
 31. Zamówienie - wynegocjowane i zatwierdzone przez strony warunki realizacji Projektu: opis, cena, czas realizacji, czas na zgłaszanie uwag, czas na realizację poprawek, sposób i warunki realizacji Projektu, typ licencji, sposób przekazania materiałów do zatwierdzenia, materiały w formie elektronicznej.

 

§ III. Rejestracja oraz warunki korzystania z Serwisu.

A. Rejestracja.

 1. Użytkownik wypełnia Formularz Rejestracyjny, który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu, na podstawie którego następuje rejestracja Użytkowników w Serwisie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować podane przez siebie dane poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian i przesłanie informacji Operatorowi.
 3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. W celu rejestracji Konta, Użytkownik podaje prawidłowy adres e-mail oraz hasło. Operator wyśle na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie aktywacji Konta.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dane, jakie zostaną przeze mnie zawarte w Formularzu Rejestracyjnym w celu założenia Profilu, dotyczą mnie i są zgodne z prawdą,
  3. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną,
  5. upoważniam Operatora Serwisu do publikacji mojego Profilu oraz reprezentowania mnie przed kontrahentami.

 

B. Warunki korzystania z Serwisu.

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu na dwóch poziomach dostępności:
  1. na poziomie Konta, które jest uaktywniane po podaniu adresu e-mail i Hasła, bez weryfikacji danych. Konto umożliwia uzupełnienie danych i Portfolio w celu weryfikacji Profilu Użytkownika. Uzyskanie dalszego dostępu do Serwisu jest wyłącznie możliwe po przejściu procedury pozytywnej weryfikacji podanych danych w Formularzu Rejestracyjnym,
  2. na poziomie Profilu, który jest uaktywniany wyłącznie po przejściu procedury pozytywnej weryfikacji podanych danych w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku Użytkowników mających status Wykonawców, wymagane jest Portfolio oraz zawarcie odpowiedniej Umowy z Operatorem Serwisu. Użytkownicy dysponujący Profilem mogą korzystać z Serwisu dowolnie za wyjątkiem wskazanych w niniejszym Regulaminie ograniczeń.
 2. Użytkownicy w tym miejscu wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych podanych przy tworzeniu Konta lub Profilu innym Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Zakazane jest zakładanie przez tego samego Użytkownika kilku Kont lub Profili w Serwisie.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zgłosić wniosek usunięcia jego Konta/Profilu z Serwisu. Konto oraz Profil zostaną usunięte niezwłocznie przez Operatora pod warunkiem braku jakichkolwiek zobowiązań Użytkownika wobec Serwisu lub innych Użytkowników, w szczególności z tytułu zawartej Umowy w ramach Serwisu. W przypadku istnienia takowych zobowiązań procedura usunięcia Konta/Profilu zostanie wstrzymana do czasu ich uregulowania.

 

§ IV. Zawarcie umowy.

 1. Przy procedurze zawarcia umowy w Serwisie została przewidziana możliwość podjęcia przez Użytkowników następujących czynności:
  1. Zapytanie ofertowe Zamawiającego.
  2. Negocjacje oraz pytania zainteresowanych Wykonawców.
  3. Wybór oferty Wykonawcy.
 2. Zakazane jest zamieszczanie w Zapytaniach ofertowych i Ofertach Wykonawcy danych kontaktowych Użytkowników. Wszelkie dane są udostępniane Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

A. Zapytanie ofertowe Zamawiającego.

 1. Po zweryfikowaniu Profilu przez Operatora Serwisu, Zamawiający może przy pomocy formularza zamieszczonego na stronach Serwisu przygotować Zapytanie ofertowe o warunkach realizacji zamawianego Projektu. Termin na składanie Ofert przez Wykonawców nie może być krótszy niż 24 godziny.
 2. Zatwierdzenie Ogłoszenia przez Zamawiającego skutkuje jego publikacją w Serwisie. Raz opublikowane Zapytanie ofertowe nie może zostać zmienione.
 3. Zapytanie ofertowe może zostać złożone w dwóch formach: Zapytania prywatnego oraz Zapytania publicznego.
 4. Zamawiający jest zobowiązany wskazać termin ważności swojego Zapytania ofertowego i przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku ofert Zapytanie ofertowe po upływie tego terminu wygasa i zostanie zarchiwizowane na okres minimum 30 dni i może zostać usunięte z Serwisu.

 

B. Negocjacje oraz pytania zainteresowanych Wykonawców.

 1. Do czasu rozpoczęcia negocjacji przez Zamawiającego lub wygaśnięcia terminu ważności Zapytania ofertowego, zainteresowani Wykonawcy mogą zadawać pytania dodatkowe mające na celu doprecyzowanie szczegółów zapytania oraz prowadzić negocjacje z Zamawiającym co do ceny, terminu lub innych elementów Zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający powinien udzielać odpowiedzi na pytania Wykonawców mających związek z Projektem lub Zapytaniem ofertowym lub stanowiących element negocjacji. Użytkownicy zadający pytanie oraz udzielający odpowiedź wyrażają zgodę na upublicznienie w ramach Serwisu pytań i odpowiedzi pozostałym Użytkownikom zainteresowanych danym Zapytaniem ofertowym.
 3. Przedmiotem negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest: opis, cena, czas realizacji, czas na zgłaszanie uwag, czas na realizację poprawek, sposób i warunki realizacji Projektu, typ licencji, sposób przekazania materiałów do zatwierdzenia, materiały w formie elektronicznej.
 4. Sposób przekazania materiałów zależy od wybranego wariantu na etapie składania oferty przez Wykonawcę:
  1. w formie komentarza oraz plików przekazywanych za pośrednictwem serwisu,
  2. w formie oświadczenia złożonego przez Użytkowników o przekazaniu przedmiotu umowy poza serwisem.

 

C. Wybór Oferty Wykonawcy.

 1. Oferta Wykonawcy złożona w toku zadawania pytań oraz prowadzenia negocjacji jest wiążąca do czasu wyboru innej Oferty przez Zamawiającego.
 2. Wybór Oferty jednego z Wykonawców dokonany przez Zamawiającego jest wiążący dla obu stron. Wybór ten zamyka etap negocjacji.
 3. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostaje uznana za zawartą w momencie, gdy obie strony zaakceptują jej treść poprzez kliknięcie w przycisk „Zatwierdzam umowę”.
 4. Po zawarciu Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i dokonaniem przedpłaty przez Zamawiającego, Operator zobowiązuje się do przekazania drogą elektroniczną danych kontaktowych do każdej ze stron zawartej Umowy.
 5. Wzór pisemnej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie przesłany droga elektroniczną do każdej ze stron niezwłocznie po jej zawarciu.

 

§ V. Realizacja zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia przebiega w następujących fazach postępowania:
  1. Wpłata ustalonej przedpłaty oraz prowizji przez Zamawiającego na Konto Bankowe Serwisu w ustalonym terminie.
  2. Realizacja i zatwierdzenie Projektu, w tym jego poszczególnych etapów, przesłanie wykonanych materiałów do zatwierdzenia i rozliczenia.
  3. Oceny i komentarze.

 

A. Wpłata ustalonej przedpłaty oraz prowizji przez Zamawiającego na Konto Bankowe Serwisu w ustalonym terminie.

 1. W momencie wyboru Oferty jednego z Wykonawców Zamawiający obowiązany jest do wpłacenia odpowiedniej kwoty na poczet umówionego wynagrodzenia Wykonawcy na Konto Bankowe Operatora Serwisu oraz prowizji Serwisu z tytułu skojarzenia stron zawartej umowy (według załączonej Tabeli opłat i prowizji) na Konto Bankowe Operatora Serwisu w ustalonym terminie, maksymalnie wynoszącym 7 dni.
 2. Zamawiający obowiązany jest do dokonania odpowiedniej przedpłaty na poczet realizacji Projektu na Konto Bankowe Operatora Serwisu. Przedpłata liczona jest od wartości całego Wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi odpowiednią proporcję do wartości Projektu, za który ma być wpłacana. Zapis powyższego ustępu 1 odpowiednio stosuje się.
 3. W sytuacji podziału Projektu na etapy, przedpłata jest dzielona proporcjonalnie do wartości każdego etapu. Zrealizowanie danego etapu Projektu zobowiązuje Zamawiającego do wpłaty reszty wynagrodzenia za kolejny etap Projektu przed jego rozpoczęciem. Zapis powyższego ustępu 1 i 2 odpowiednio stosuje się.
 4. Brak wpłaty opisanych w powyższych punktach 1-3 traktowany będzie jako zerwanie umowy z winy Zamawiającego.
 5. Płatności dokonywane w ramach Serwisu objęte są systemem Escrow, za pomocą którego odbywają się wpłaty i wypłaty środków oraz transakcje między Portfelami Użytkowników.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może poprosić Wykonawcę o przedłużenie terminu płatności. Jeżeli uzyska zgodę Wykonawcy, termin zostanie przedłużony o czas uzgodniony w ramach Serwisu za pomocą formularza "Poproś o przedłużenie terminu".

 

B. Realizacja i zatwierdzenie Projektu, przesłanie wykonanych materiałów do zatwierdzenia i rozliczenia.

 1. Ustalony termin realizacji Projektu rozpoczyna się następnego dnia o godzinie 12:00 czasu polskiego, licząc od daty zaksięgowania przelewu na Koncie Bankowym Operatora oraz wprowadzenia informacji o wpłacie do Serwisu. Odnotowanie wpłaty na portfelu Użytkownika nastąpi w przeciągu 1 dnia roboczego od daty wpływu środków na Konto Bankowe Operatora.
 2. W trakcie realizacji Projektu, Wykonawca przedstawia wykonane materiały Zamawiającemu do zatwierdzenia za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z wybranym na etapie negocjacji sposobem przekazania materiałów (§IV pkt. B).
 3. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może poprosić Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji projektu. Jeżeli uzyska zgodę Zamawiającego, termin zostanie przedłużony o czas uzgodniony w ramach Serwisu za pomocą formularza "Poproś o przedłużenie terminu".
 4. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia do przesłanych materiałów wyłącznie za pośrednictwem Serwisu, w terminie ustalonym w Umowie. Brak zgłoszonych uwag do Wykonawcy zostanie potraktowany jako akceptacja przesłanych przez Wykonawcę materiałów, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Akceptacja Projektu przez Zamawiającego lub upływ terminu wskazany w powyższym punkcie 3 oznacza przeniesienie wpłaconych na Konto Bankowe Operatora Serwisu środków Zamawiającego na wirtualny Portfel Wykonawcy w wysokości wynikającej z umowy zawartej pomiędzy stronami, pomniejszonych o prowizję na rzecz Operatora Serwisu.
 6. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego do przesłanych materiałów Wykonawca obowiązany jest wykonać poprawki w ustalonym terminie. Wniesienie zastrzeżeń wstrzymuje wypłatę Serwisu.
 7. Wykonawcy przysługuje wypłata wynagrodzenia za zrealizowany Projekt także w przypadku zerwania umowy z winy Zamawiającego.
 8. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem powyższych zapisów § V. 1. – 6. jest:
  1. zapłata Serwisowi zawartej w ramach wynagrodzenia Wykonawcy prowizji,
  2. akceptacja całego Projektu przez Zamawiającego lub niezłożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przesłanych materiałów,
  3. wystawienie rachunku do umowy o dzieło (w przypadku osób fizycznych) lub faktury VAT (w przypadku firmy),
  4. wystawienie Komentarza i Oceny po realizacji Projektu.
 9. Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconego na Konto Bankowe Serwisu wynagrodzenia Wykonawcy za niezrealizowany Projekt, w przypadku:
  1. zerwania umowy przez Wykonawcę,
  2. niewykonania umowy przez Wykonawcę,
  3. niedostarczenia w terminie przez Wykonawcę materiałów do zatwierdzenia,
  4. niewykonania poprawek w związku z wniesionymi przez Zamawiającego zastrzeżeniami i nie umotywowanie tego w należyty sposób.
 10. Zaznacza się, iż Prowizja dla Serwisu pobierana od Wykonawcy w powyżej opisanych w punktach a-d przypadkach za skojarzenie stron zerwanej umowy nie jest zwracana Wykonawcy. W przypadku braku wpłaty Prowizji, Serwis ma prawo pobrać sobie odpowiednią kwotę pieniężną z tego tytułu ze środków zwracanych Zamawiającemu. Serwis może uzależnić wypłatę kwot opisanych w tym punkcie od Punktów Spornych, niemożliwych do usunięcia przez strony Umowy na etapie Postępowania Ugodowego lub powstania sporu sądowego.
 11. W przypadku powstania sporu sądowego między Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji Zamówienia lub jego rozliczenia, realizacja Projektu oraz wypłata środków wpłaconych przez Zamawiającego może ulec zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego miedzy stronami lub polubownego rozwiązania sporu przez strony. Wypłata jednej ze stron zawartej umowy, w zależności od wyniku postępowania sądowego, następuje po okazaniu Operatorowi oryginału orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności. Serwis ma prawo weryfikować te dane.

 

C. Komentarze i oceny.

 1. W ramach danego Projektu każda ze stron umowy jest obowiązana zamieścić jeden Komentarz oraz Ocenę dot. drugiej strony.
 2. Komentarze i Oceny będą stanowiły informację jawną dostępną dla każdego Użytkownika Serwisu, na co strony wyrażają zgodę w tym miejscu.
 3. Komentarze nie mogą zawierać treści zakazanych przez prawo i dobre obyczaje.
 4. Komentarze nie mogą zawierać danych kontaktowych którejkolwiek ze stron.
 5. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
 6. Operator ma prawo usunąć lub zmodyfikować Komentarze w przypadku naruszenia zapisów powyższych ustępów §.V.1.C.

 

§ VI. Postępowanie ugodowe.

 1. W trakcie realizacji Projektu mogą powstać Punkty Sporne pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Istnienie Punktów Spornych uniemożliwia zakończenie Projektu bez Postępowania Ugodowego, niezależnie od planowanego terminu jego zakończenia.
 2. Aby Projekt mógł zostać zakończony bez konieczności Postępowania Ugodowego, Zamawiający musi usunąć wszystkie Punkty Sporne podczas zatwierdzania Projektu.
 3. Jeżeli Zamawiający nie usunie wszystkich Punktów Spornych, zakończenie Projektu jest możliwe tylko poprzez zawarcie Ugody lub w przypadku braku umowy – na podstawie wyroku Sądu arbitrażowego lub Sądu powszechnego.
 4. Ugoda zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za pomocą formularza Ugody, dostępnego w Serwisie.
 5. Aby Ugoda została zawarta, obie strony muszą zatwierdzić warunki jej realizacji i ewentualną zmianę wynagrodzenia.
 6. Projekt w trakcie Postępowania Ugodowego może zostać zakończony dopiero po potwierdzeniu przez Zamawiajacego, że Ugoda została zrealizowana.
 7. Jeżeli Zamawiający potwierdził realizację Ugody, Projekt uznaje się za zrealizowany i następuje wypłata wynagrodzenia na Portfele Użytkowników zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ugodzie.

 

§ VII. Zasady dokonywania płatności przez Użytkowników.

 1. Każdy z Użytkowników posiadających swój Profil otrzymuje wirtualny Portfel.
 2. Środki zebrane w ramach Konta Bankowego Operatora Serwisu na rachunkach – Portfelach nie będą oprocentowane, na co Użytkownicy wyrażają zgodę.
 3. Serwis ma prawo pobierania z danego rachunku – Portfela zaległych prowizji czy innych należnych Operatorowi opłat.
 4. Użytkownik może bezpłatnie dokonać wypłaty z rachunku – Portfela raz w miesiącu. Każda kolejna wypłata w danym miesiącu wiązać się będzie z dodatkową opłatą wg Tabeli Opłat i Prowizji.

 

§ VIII. Zasady kontaktu i przekazywania dokumentacji.

 1. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na następujące poniższe ustalenia z zastrzeżeń odmiennych zapisów tego Regulaminu:
  1. Ustala się, iż obowiązującą formą kontaktowania się pomiędzy Użytkownikami oraz pomiędzy Operatorem a Użytkownikami jest forma elektroniczna.
  2. Ustala się, iż wszelkiego rodzaju informacje oraz dokumenty związane z działalnością Serwisu i realizacja Projektów pomiędzy Użytkownikami oraz pomiędzy Operatorem a Użytkownikami będą przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w szczególności: wiadomości, komunikaty, faktury, rachunki, umowy oraz inne oświadczenia woli itp.

 

§ IX. Opłaty i podatki.

 1. Tworzenie Profili, publikowanie ogłoszeń oraz korzystanie z wewnętrznej wyszukiwarki Zapytań ofertowych i Wykonawców jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z pozostałych usług Serwisu jest płatne zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
 3. Tabela opłat i prowizji stanowi załącznik do Regulaminu i jest jego integralną częścią. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na treść Tabeli Opłat i Prowizji, w tym na obciążanie Użytkowników wg zapisów Tabeli.
 4. Użytkownicy są obowiązani uiścić odpowiednią opłatę w chwili powstania zdarzenia (czynności), z którą związana jest opłata wymieniona w Tabeli Opłat i Prowizji. W przypadku, gdy opłata nie zostanie uiszczona, Operator Serwisu jest uprawniony do przesłania wezwania do zapłaty w formie elektronicznej. Brak opłaty uprawnia także Operatora Serwisu do wypowiedzenia umowy, wstrzymania wszelkich czynności związanych z danym Użytkownikiem, zamknięcia konta oraz naliczenia opłat i kar umownych wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku nie uiszczenia opłaty przez Zmawiającego, Operator jest uprawniony jest do ściągnięcia naliczonych opłat bezpośrednio z Konta Bankowego Operatora Serwisu uprzednio zasilonego środkami pieniężnymi w wysokości oferowanego przez tegoż Zamawiającego wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy. Jeżeli wynagrodzenie zostanie przekazane następnie Wykonawcy, Zamawiający obowiązany jest dopłacić brakującą różnicę w wynagrodzeniu bezpośrednio Wykonawcy. W przypadku zalegania z opłatami przez Wykonawcę Operator jest uprawniony do potrącenia sobie wymienionych należności z Konta Bankowego Serwisu uprzednio zasilonego środkami pieniężnymi w wysokości oferowanego Wykonawcy wynagrodzenia brutto przed ich przekazaniem Wykonawcy. Ani Wykonawca, ani Zamawiający nie jest uprawniony do żądania uiszczenia dopłaty w brakującym wynagrodzeniu od Operatora Serwisu.
 6. Operator Serwisu nie pobiera od Użytkowników należności z tytułu podatków. Wszelkie rozliczenia podatkowe Umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za pośrednictwem Serwisu są regulowane przez strony Umowy we własnym zakresie.
 7. Użytkownicy będący podatnikami VAT, w celu otrzymania faktur VAT z tytułu opłat dla Serwisu, powinni zaznaczyć w Profilu chęć otrzymywania faktur VAT. Na podstawie danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym będą wystawiane dla Użytkownika faktury VAT w terminie 7 dni od daty wykonania płatnej usługi przez Serwis. Faktury mogą być wystawiane z 7-dniowym, 14-dniowym oraz 30-dniowym terminem płatności.

 

§ X. Ograniczenia odpowiedzialności Operatora.

 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. Zamówienia Projektu lub dyspozycji za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem Nazwy użytkownika, adresu e-mailu Użytkownika, Hasła lub innych danych przez osoby nieuprawnione
  2. nie przekazania Oferty lub Zapytania ofertowego złożonych przez Użytkownika do publikacji za pośrednictwem Serwisu, jeśli spowodowane zostało to problemem technicznym, awarią lub przerwaniem połączenia,
  3. uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych,
  4. działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do zapobieżenia oraz zdarzenia, którym Podmiot prowadzący Serwis nie może się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę w należytym wykonaniu zapisów Umowy,
  5. działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność lub aktualność danych przekazanych przez Użytkowników, a także danych udostępnionych na Serwisie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Serwisu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Operator pośredniczy w zawieraniu Umowy, wymianie informacji oraz obsłudze płatności w ramach Projektu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jednak nie jest stroną tej Umowy, odpowiedzialną za wykonanie lub niewykonanie zobowiązań związanych z realizacją Projektu tj. jego wykonaniem, zatwierdzeniem oraz płatnością.

 

§ XI. Zakaz konkurencji.

 1. Użytkownicy zobowiązują się, że:
  1. nie będą prowadzili negocjacji w sprawie zawarcia Umowy, ani kontaktów handlowych z innym Użytkownikami bez udziału Operatora Serwisu,
  2. nie zawrą Umowy w sprawie Projektu czy Zapytania ofertowego od Zamawiającego, ani nie przyjmą Oferty Wykonawcy zgłoszonych na Serwisie bez powiadomienia lub udziału Operatora Serwisu, bądź też z wyłączeniem pośrednictwa Serwisu,
  3. nie przekażą osobie trzeciej jakichkolwiek danych identyfikujących innego Użytkownika Serwisu: imienia, nazwiska, PESEL, NIP, numeru telefonu, adresu e-mail, adresów zamieszkania i korespondencyjnego,
  4. nie będą podejmować innych działań w celu wyrządzenia szkody Operatorowi Serwisu, a zwłaszcza w celu pozbawienia go prawa do opłaty czy prowizji.
 2. W każdym przypadku naruszenia przez Użytkowników postanowień punktu X.1.b. powyżej (zawarcie Umowy między osobami skojarzonymi wcześniej przez Serwis z wyłączeniem prowizji Operatora Serwisu) każda ze stron takiej Umowy zobowiązana będzie do zapłaty Administratorowi kary umownej w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych.
 3. W każdym przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punktu X.1.a., 1.c. lub 1.d. powyżej, będzie on z obowiązany zapłacić Operatorowi Serwisu karę umowną w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych.
 4. Jeśli kary umowne, o których mowa w punktach X.2. i X.3. Regulaminu nie pokrywają całej wyrządzonej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar.
 5. Kary mogą zostać pobrane przez Operatora Serwisu z rachunków – Portfeli Użytkowników. W przypadku braku środków na Portfelu Użytkownika, Operator może dochodzić swych roszczeń wobec Użytkownika w wysokości przekraczającej zgromadzone przez niego środki na Portfelu, które zostały pobrane przez Operatora Serwisu.

 

§ XII. Rozwiązanie umowy.

 1. Serwis może rozwiązać umowę z Użytkownikiem w poniżej wymienionych przypadkach:
  1. w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa,
  2. uzasadnionych skarg pozostałych Użytkowników Serwisu,
  3. gdy postępowanie Użytkownika zagraża interesom Serwisu,
  4. nie poinformowania o zmianach danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym,
  5. zalegania przez Użytkownika z opłatami lub prowizjami ponad 30 dni,
  6. działania na niekorzyść innych Użytkowników,
  7. wystawienia słabej i uzasadnionej oceny przez innych Użytkowników,
  8. zamieszczania przez Użytkownika treści niezwiązanych z działalnością Serwisu lub wykonywanymi Projektami,
  9. zamieszczania przez Użytkownika treści umożliwiających ujawnienie swoich danych osobom postronnym,
  10. nie reagowania przez Użytkownika na kierowaną do niego korespondencję od Operatora lub innych Użytkowników w trakcie realizacji Projektu,
  11. unikania przez Użytkownika kontaktu z Operatorem Serwisu.
 2. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na zmianę stosunku prawnego powstałego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w wyniku zawartej Umowy między Użytkownikami, jak również na prawa Operatora Serwisu wynikające z zawarcia takiej Umowy, która nie została w całości wykonana przed jej rozwiązaniem , w tym na istniejące roszczenia Operatora w stosunku do Użytkownika.

 

§ XIII. Dane osobowe.

 1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 oraz na podstawie zgody Użytkownika.
 2. Przesłanie Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych, handlowych, promocyjnych oraz statystycznych.
 3. Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów, w tym danych osobowych w Serwisie, stanowi zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Operatora Serwisu.
 4. Dane Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora Serwisu celem prawidłowego przeprowadzenia akcji promocyjnych Serwisu oraz informowania o dodatkowych usługach.
 5. Użytkownik obowiązany jest poinformować Operatora o zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji. Operator Serwisu ma prawo żądać dokumentów potwierdzających zmianę danych pod rygorem odmowy ich zmiany.
 6. Jeżeli Użytkownik odmówi dostarczenia Operatorowi dokumentów potwierdzających zmianę danych osobowych, Operator Serwisu ma prawo zawiesić lub usunąć Profil oraz Konto Użytkownika.
 7. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu w swoje dane, żądania ich modyfikacji, z zastrzeżeniem ustępu nr 6, oraz żądania usunięcia danych osobowych w przypadku rozwiązania Umowy z Serwisem. Operator zastrzega sobie prawo odmowy uwzględnienia wniosku Użytkownika o usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy:
  1. Użytkownik posiada wobec Serwisu lub innych Użytkowników, w szczególności z tytułu zawartej umowy w ramach Serwisu, jakiekolwiek zobowiązania,
  2. toczy się procedura wymierzenia kary umownej Użytkownikowi mającej związek z naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu,
  3. toczy się postępowanie sądowe lub inne wobec Użytkownika mające związek z danymi udostępnionymi w Serwisie,
  4. w innych przypadkach przewidzianych prawem.
 8. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na publikowanie przez Serwis informacji o sobie oraz swojej działalności w ramach Serwisu, m.in. publikować informacje umieszczone na Profilu Użytkownika, ujawniać dane osobowe kontrahentom, którzy zawarli Umowę z Użytkownikiem.
 9. Zbiór danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu został zgłoszony do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem: 9194/2011. Administratorem danych osobowych jest  firma Plasticman z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 82/6, 51 – 165 Wrocław.

 

§ XIV. Prawa autorskie.

 1. Serwis oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Operatora i jedynie we wskazanym zakresie.
 2. Użytkownik oświadcza, iż jest autorem dodawanych przez siebie prac do Portfolio oraz posiada prawa do korzystania z wszelkich innych materiałów, które będzie zamieszczał w Serwisie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników na Serwisie, w szczególności z tytułu praw autorskich lub pokrewnych.

 

§ XV. Postanowienia końcowe.

 1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie za powiadomieniem drogą elektroniczną Użytkowników bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Regulamin w zmienionej wersji zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Operatora. Zmiana Regulaminu może polegać na wprowadzeniu dodatkowych płatnych usług przez Serwis.
 2. Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o wprowadzanych zmianach regulaminu i możliwości ich akceptacji. Brak akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usług przez Operatora Serwisu. Konto lub Profil po 3 miesiącach od daty przesłania informacji o zmianie zostanie usunięte.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, środki zgromadzone w Portfelu Użytkownika zostaną mu zwrócone, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Operatora Serwisu.
 4. Operator może czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności od niego niezależne jak również w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego.
 5. W przypadku wykorzystywania Konta lub Profilu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji Konta lub profilu nieprawdziwych danych, konto zostanie niezwłocznie zamknięte.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Operatora Serwisu (nie dotyczy osób fizycznych).
 7. Jeżeli którekolwiek z zapisów Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
Nie masz jeszcze konta ?
Funkcje serwisu
Dzięki specjalnym licznikom, wiesz dokładnie, ile pozostało Ci czasu na wykonanie projektu i kiedy otrzymasz wynagrodzenie.
Zawsze sprawdzamy, dla kogo wykonawca wcześniej pracował i czy posiada dobre portfolio. Na tej podstawie decydujemy, czy może z nami współpracować.
Znajdziesz wykonawcę, podpiszesz z nim umowę, odbierzesz materiał i zapłacisz wynagrodzenie wykorzystując tylko jeden serwis.
Jeżeli nie otrzymasz od wykonawcy zamówionych materiałów, możesz uzyskać zwrot nawet do 100% wpłaconej kwoty.
Zamawiający wybiera jedną z trzech licencji (zakres praw autorskich) na wykorzystanie zrealizowanego przez Ciebie projektu.
Pełnimy rolę pośrednika w rozliczeniach. Pobieramy wynagrodzenie na samym początku, a na zakończenie przekazujemy je Tobie.
Rejestracja
Aktualnie poszukujemy wykonawców gotowych realizować zlecenia online za pośrednictwem serwisu TwojManager.pl.

Jeżeli jesteś: projektantem stron internetowych, grafikiem, programistą, fotografem, tłumaczem, copywriterem, pozycjonerem lub wykonujesz inną pracę zdalnie, a przy tym cenisz sobie profesjonalizm i bezpieczeństwo,
to trafiłeś w odpowiednie miejsce!